Produkty według działów

Etapy współpracy z ASTAT

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

61 840 47 43

  Opis

  Specjaliści firmy ASTAT mają wiedzę i doświadczenie z szerokiego zakresu zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej. Prowadzą projekty wdrożeniowo – inżynieryjne przeciwdziałające zakłóceniom w sieciach elektroenergetycznych. W proces doboru właściwych rozwiązań zaangażowane są osoby z odpowiednim doświadczeniem merytorycznym i obiektowym, dzięki czemu szybko i skutecznie następuje rozwiązanie problemów wynikających ze złej jakości energii elektrycznej.

  SPRAWDŹ Z ASTAT CZY MASZ PROBLEMY Z JAKOŚCIĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  Pomiar i analiza parametrów JEE

  Identyfikacja problemu i zrozumienie potrzeb Klienta

  Co może świadczyć o problemach z jakością energii elektrycznej

  • krótkotrwałe przerwy w zasilaniu
  • samoczynne wyłączanie się urządzeń w ciągu technologicznym
  • migotanie światła
  • spadki/wzrosty napięcia
  • częste awarie urządzeń energoelektronicznych (falowników, zasilaczy, UPS-ów)
  • zaburzona praca transformatorów (głośna praca, przegrzewanie się)
  • przyspieszona degradacja izolacji kabli, uzwojeń silników, transformatorów
  • przepalanie się wkładek bezpiecznikowych lub awarie innych zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
  • niewłaściwa praca układów kompensacji mocy biernej lub ich częste awarie
  • opłaty za ponadnormatywny pobór energii biernej
  • opłata za przekroczenie mocy czynnej

  Wizja lokalna jest niezbędna do:

  • określenia punktów pomiarowych (miejsc instalacji analizatorów jakości energii),
  • sprawdzenia stanu technicznego instalacji
  • uzyskania informacji o typach pracujących urządzeń (silniki, falowniki, softstarty itp.)

  Pomiar jakości energii elektrycznej

  Do wykonywania pomiarów wykorzystywane są przenośne analizatory jakości energii elektrycznej serii PQ-Box, które są wysoko zaawansowanymi miernikami mocy oraz rejestratorami zakłóceń. Przyrząd spełnia wszystkie warunki i normy IEC 61000-4-30 edycja 3 dla urządzeń klasy A. Urządzenia serii PQ-Box pozwalają na ocenę jakości energii elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 50160.

  Zalecane jest wykonywanie pomiarów przez okres 7 dni, co pozwala na uzyskanie dokładnego i wiarygodnego obrazu zjawisk zachodzących w sieci.

  Prawidłowo wykonane pomiary jakości energii elektrycznej powinny być poprzedzone wizją lokalną, właściwym doborem miejsc wykonania pomiarów, parametryzacją analizatora.

  Pomiar i analiza parametrów JEE

  Analiza parametrów jakości energii elektrycznej i dobór rozwiązań

  Analiza danych pomiarowych jest procesem wymagającym dużego doświadczenia z zakresu jakości energii elektrycznej i jest decydująca w procesie doboru prawidłowych rozwiązań. Określenie przyczyn występowania zapadów napięcia, przepięć, przerw w zasilaniu, lokalizacji źródeł zakłóceń, wymaga zastosowania wielu metod korelacyjnych, porównawczych oraz narzędzi informatycznych.

  Właściwie przygotowana analiza danych z pomiarów jakości energii obejmuje wiele czynników mogących mieć wpływ na pracę urządzeń. Lokalizacja punktów pomiarowych i czas trwania pomiarów powinny zostać dostosowane do rodzaju i częstotliwości występujących problemów. Jedynie całościowa ocena układu zasilania i jakości napięcia zasilającego może dać odpowiedź czy występujące problemy są efektem złej jakości energii elektrycznej oraz, czy możliwe jest wyeliminowanie lub ograniczenie występujących problemów.

  Proces analizy danych pozwala na przekazanie Klientowi wniosków końcowych i propozycji doboru odpowiednich rozwiązań, wśród których znajdują się m.in. filtry aktywne, filtry pasywne, generatory statyczne mocy biernej, układy kompensacji mocy biernej, dławiki sieciowe, stabilizatory napięcia.

  Pomiar i analiza parametrów JEE